Obchodné podmienky


Platnosť

Dodávky našim odberaťelom a partnerom uskutočňujeme po predložení objednávky kupujúcim a jej potvrdení predávajúcim, teda uzavretím kúpnej zmluvy. Dodatočné zmeny je možné previesť len po písomnom potvrdení zo strany predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, vypracovanie kúpnej zmluvy sa riadi všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Uzavretie zmluvy

Objednávky preberá a zmluvy uzatvára priamo obchodné oddelenie spoločnosti SAFO s.r.o, alebo prostredníctvom poverených osôb - obchodných zástupcov. Zmluva je právoplatne uzavretá, ak predávajúci obdržanú objednávku kupujúcemu písomne potvrdí, alebo obojstranným podpísaním kúpnej zmluvy, resp. zaplatením zálohovej faktúry. V prípade zrušenia objednávky kupujúcim môžu byť predávajúcim účtované storno poplatky až do výšky 15% z ceny dodávky objednaného tovaru.

Predkalkulácie – cenové ponuky

Predkalkulácie sú nezáväzné a len orientačné, nesmú byť odovzdávané tretej osobe.

Kúpna cena

Všetky kúpne ceny sú platné, ak nie je písomne dohodnuté inak, z výrobného závodu. Pri dodávkach "FCO dodacie miesto" (železničná stanica, stavba, sklad kupujúceho) nie je v cene zahrnutá vykládka dodávky. Pri takýchto dodávkach, ak sa tovar prepravuje nákladnými vozidlami, musia byť príjazdové cesty na miesto určenia dodávky zjazdné. V prípade, že tomu tak nie je, hradí kupujúci všetky náklady z toho vyplývajúce. Kúpne ceny vychádzajú z cien vstupov (nákladov na výrobu) platných v čase uzavretia zmluvy. Ak kupujúci odoberie tovar v dohodnutom termíne, platí dohodnutá cena, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. V prípade oneskorenia odberu z viny kupujúceho môže byť cena upravená podľa aktuálnych cien vstupov. Ak je tovar dodávaný na paletách, tieto sa finančné zálohujú. Pri vrátení tovaru kupujúcim (neporušená, originál zabalená paleta) mu budú zúčtované manipulačné poplatky vo výške 15% z predajnej ceny vráteného tovaru, t.j. kupujúcemu bude dobropisovaná hodnota vráteného tovaru znížená o 15%. Pri vrátení nekompletnej palety s tovarom nebude kupujúcemu dobropisovaná žiadna finančná čiastka (okrem zálohy za paletu).

Dodacie termíny

Dodacie termíny sa stávajú záväznými:

a) písomným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho

b) po uhradení zálohovej platby Splnením termínu dodávky sa rozumie termín expedície dodávky z výrobného závodu (nezahŕňa čas dopravy).

Kupujúci si môže uplatňovať nároky za nedodržanie termínu dodávky len v prípade, ak je meškanie v takom rozsahu, že spôsobí kupujúcemu preukázateľnú škodu - finančnú stratu. Zmena termínu dodávky sa môže uskutočniť len po obojstrannej dohode. Ak nedôjde k dohode o náhradnom termíne dodávky, môže ktorákoľvek zo strán od zmluvy odstúpiť.

Termín odberu

Predávajúci bude kupujúcemu rezervovať tovar len do termínu odberu potvrdeného v objednávke, res. zmluve. V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s odberom dodávky, prechádzajú všetky riziká z toho vyplývajúce na kupujúceho.

Preprava tovaru

Preprava tovaru sa uskutočňuje výhradne na náklady a riziko kupujúceho. V dohodnutých prípadoch môže prepravu zabezpečiť predávajúci. V tomto prípade sú všetky náklady s tým spojené, premietnuté do ceny dodávky. Predávajúci je povinný naložiť a odovzdať tovar v obaloch, ktoré spĺňajú podmienky bezpečnej prepravy a nepoškodenia tovaru.

Palety

Palety zálohujeme vo výške 10,5 € bez DPH. Za manipuláciu s paletami sa účtuje poplatok 0.50 €. Rozmer paliet v cm 100×100. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady. Nepoškodené a použité palety musia byť vrátené do 3. mesiacov od expedície, po tomto termíne nie je možné palety vrátiť. Späť odkupujeme len taký počet paliet aký bol odobratý.

Palety preberáme nepoškodené, uložené na seba (nie do seba). Každá zásielka musí byť doložená dodacím, alebo prepravným listom v ktorom bude uvedené číslo zákazník, presná adresa dodávateľa, počet paliet, rozmer paliet. V prípade poškodených paliet ich od odberateľa nepreberieme.

Reklamácia

Kupujúci je povinný pri odbere dodávky skontrolovať hlavne neporušenosť balenia a množstvo, v prípade zjavných vád tieto ihneď reklamovať. Ak zjavné vady nebudú reklamované do 7 dní odo dňa prevzatia dodávky, právo zo zodpovednosti za vady kupujúcemu zaniká. Pri skrytých vadách kupujúci musí tieto reklamovať neodkladne po ich zistení, v rámci záručnej lehoty. Reklamácia musí byt písomná.

Záruka

Predávajúci preberá záruku za kvalitu tovaru v rozsahu, ktorý je určený príslušnou STN a PN pre jednotlivé druhy výrobkov. Za nepatrné odchýlky tovaru od vzoriek a prospektov, ktoré boli pri ponuke predložené, ktoré však neovplyvnia účel použitia, predávajúci záruku neposkytuje (výkvety, rozdiel v odtieňoch farby).

Platba

Platby za dodávky sa uskutočňujú v zmysle písomne dohodnutých platobných podmienok. V zásade platí povinnosť úhrady v hotovosti pri odbere tovaru alebo úhrada zálohovej faktúry po oznámení dodávkovej pripravenosti. Platby sa môžu uskutočniť poukázaním peňažnej čiastky na bankový účet predávajúceho, uvedený v zálohovej faktúre, resp. faktúre, alebo v hotovosti v pokladni predávajúceho. Potvrdením o platbe prostredníctvom peňažného ústavu je výpis z účtu predávajúceho.

V prípade, že boli dohodnuté iné platobné podmienky, je celková kúpna cena splatná ihneď:

  • ak sa kupujúci s jednou platbou oneskorí
  • ak je iným záväzkom voči predávajúcemu zadĺžený
  • proti kupujúcemu je podané konkurzné konanie
  • nastanú okolnosti, ktoré spochybňujú platobnú schopnosť kupujúceho
  • Pri meškaní platby má predávajúci možnosť:
  • trvať na okamžitej úhrade dlžnej sumy, pričom pozastaví ďalšie dodávky
  • požadovať úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,05% za každý deň po splatnosti
  • posunúť dodací termín
  • odstúpiť od zmluvy, pričom z toho vzniknuté náklady znáša kupujúci

Pri odstúpení predávajúceho od zmluvy v prípade, že je vyrobený tovar, ktorý sa nedá predať (osobitné vyhotovenie podľa podkladov kupujúceho), je predávajúci oprávnený hotové, prípadne rozpracované časti dodávky dať kupujúcemu k dispozícii a požadovať ich úhradu.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Predávajúci si ponecháva vlastnícke právo na dodaný tovar až do splnenia všetkých dohodnutých podmienok. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na dodaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny.